fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Rentoclean nv - Klein Veerle 109A - 2960 Sint-Lenaarts - BE 0420637530 - info@rentoclean.be - www.rentoclean.be
Alle door Rentoclean afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden.
Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Rentoclean en de klant, die deze erkent te aanvaarden. Enkel schriftelijk opgemaakte afwijkingen en bijzondere overeenkomsten kunnen afwijken van deze voorwaarden, maar dan nog blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.


Offertes
Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 30 dagen. Een offerte kan door ons worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Indien niet anders wordt overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek. De prijzen zijn exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachtkosten, belastingen of andere heffingen.


Uitvoering
De uitvoeringstijd van een bestelling van producten in voorraad : 10 werkdagen, uitvoeringstijd van een product niet in voorraad is afhankelijk van de productie.

Tailer-made producten die reeds in productie zijn, kunnen niet geannulleerd worden.

Rentoclean is voor private label uitvoeringen niet aansprakelijk voor aangiftes die moeten gebeuren bij het antigifcentrum van de landen waar de klant zijn producten op de markt brengt.

Klanten komen hun goederen zelf afhalen, Rentoclean levert niet, wij werken eventueel met een extern tranportfirma, deze kosten worden doorgerekend aan de klant. Klanten mogen ook zelf transport regelen.

Na aftekening van de afhaalbon door de klant of zijn aangestelden kan Rentoclean niet aansprakelijk worden gesteld voor tekorten of fouten in de afhalingen. De klant dient voor aftekening alle goederen te controleren op correctheid.

Betaling
Facturen zijn contant te betalen tenzij er een vervaldatum vermeldt is. Dan zijn de facturen betaalbaar voor die datum op de maatschappelijke zetel Klein Veerle 109a - 2960 Sint-Lenaarts. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning eveneens een forfetaire schadevergoeding verschuldigd van 20% met een minimum van € 125.
Enkel de rechtbank van Antwerpen is bevoegd bij betwistingen.


Aansprakelijkheid
* Rentoclean kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het verkeerd gebruik van een product. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.
* Rentoclean kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij schade aan de producten door opslag onder de 15°C of boven de 30°C in de magazijnen of voertuig van de klant
* Rentoclean kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij foutieve opslag van de producten in de magazijnen of voertuig van de klant.


Overmacht
Indien Rentoclean de bestellingen niet kan uitvoeren wegens overmacht (oorlog, ongeval, brand, overstromingen, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de klant, schaarste van grondstoffen op de markt, wijzigingen van grondstoffen door Europese regelgevingen), heeft Rentoclean het recht om de bestellingen uit te stellen of te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

Klachten
Eventuele klachten of opmerkingen dienen binnen de acht dagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van Rentoclean nv.